ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเห็นพ้องผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้รุดหน้า พร้อมมุ่งเน้นผลักดันความร่วมมือ ๓ สาขา ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเห็นพ้องผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้รุดหน้า พร้อมมุ่งเน้นผลักดันความร่วมมือ ๓ สาขา ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

31 ส.ค. 2564

1,224 view

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายชอง อึย-ยง (H.E. Mr. Chung Eui-yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและระหว่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยินดีกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ และเห็นพ้องให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้รุดหน้ายิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษของการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายจัดการประชุม Policy Consultation (PC) ครั้งที่ ๔ ในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือกันในเรื่องนี้

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเห็นพ้องถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกัน โดยการเร่งรัดการหาข้อสรุปการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข และจัดประชุมกลไกหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงด้านสาธารณสุขรูปแบบ ๒+๒ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ในปี ๒๕๖๓ ไทยกับเกาหลีใต้ยังคงสามารถรักษามูลค่าทางการค้าในจำนวน ๑.๑๙ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โควิด-๑๙ และเห็นพ้องที่หาแนวทางส่งเสริมการค้าระหว่างกันต่อไป ทั้งสองฝ่ายยินดีที่เกาหลีใต้เป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ ๑ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้
โดยฝ่ายไทยได้เชิญชวนเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โครงการโครงสร้างพื้นฐาน เมืองอัจฉริยะ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้แสดงความสนใจ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ของไทยกับนโยบาย Green New Deal ของเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลร่วมกันต่อไป และฝ่ายเกาหลีใต้แจ้งความพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC) ของไทยในปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนแนวคิด BCG ด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการกงสุล วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน และการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคที่สนใจร่วมกัน
อาทิ การสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมา


ภายหลังการหารือทวิภาคี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมกันให้การรับรอง
แถลงข่าวร่วมเพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้

ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ