ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย และปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนปาลหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ในหลายมิติระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย - เนปาล ครั้งที่ ๕

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย และปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนปาลหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ในหลายมิติระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย - เนปาล ครั้งที่ ๕

27 ส.ค. 2564

1,282 view

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายบาห์ราท ราช เปาเดียล (Bharat Raj Paudyal) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนปาล เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - เนปาล ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ทั้งสองฝ่ายได้หารือโอกาสและลู่ทางการกระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนา การค้าและการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ความเชื่อมโยงในระดับประชาชน ตลอดจน
ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี

ทั้งสองฝ่ายแจ้งสถานะการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และแนวทางการฟื้นฟูประเทศ
ในโอกาสนี้ นายบาห์ราทได้แสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอบคุณรัฐบาลไทย องค์กรพุทธศาสนาและภาคเอกชนไทย สำหรับความช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในเนปาล นอกจากนี้ นายบาห์ราท ขอบคุณสภากาชาดไทยที่สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง กรุงกาฐมาณฑุด้วย

ฝ่ายไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเนปาลด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่อไป รวมถึงสานต่อโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่และเด็กที่เมืองลุมพินี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนปาลผ่านการมอบทุนการศึกษาและการฝึกอบรม ทั้งนี้ ไทยยินดีสนับสนุนเนปาลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model) โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะ
ร่วมมือกันลดมาตรการกีดกันทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน ในด้านพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาการสนับสนุนกันในเวทีระหว่างประเทศกรอบต่าง ๆ อาทิ สหประชาชาติ และ BIMSTEC

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ