ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความยินดีต่อการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (TPNW) เปรียบเสมือน “ชัยชนะของความร่วมมือพหุภาคี”
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ความสำเร็จของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เปรียบเสมือน “ชัยชนะของความร่วมมือพหุภาคี” ในช่วงพิธีเปิดของกิจกรรมออนไลน์เพื่อเฉลิมฉลองการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาฯ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งไทยเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศแรกที่ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ และไทยเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญา
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

26 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศจากสถานการณ์โควิด-๑๙

25 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาผลักดัน เพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

25 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

25 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ในการหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

25 ม.ค. 2564

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียน ในการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

22 ม.ค. 2564

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรมเฉลิมฉลองการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
An open letter concerning Thailand's Ongoing Campaign to Elevate Animal Welfare

29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

31 ส.ค. 2563

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ข่าวสารนิเทศเกี่ยวกับถ้อยแถลงขององค์กร Amnesty International

10 เม.ย. 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด