รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

18 พ.ย. 2564

3,119 view

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ย้ำถึงความร่วมมือด้านความยั่งยืนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอียูและอาเซียนและอียูสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ ควบคู่กันไปในการกล่าวเปิดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๓ ร่วมกับนางยุตตา อูร์ปีไลเนน (Jutta Urpilainen) กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียนได้ร่วมกล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุม รวมทั้งสหภาพยุโรป (อียู) ได้เปิดตัวข้อริเริ่ม Green Team Europe Initiative for ASEAN เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนในเรื่องวาระสีเขียวด้วย

การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอียู สำนักเลขาธิการอาเซียน คณะกรรมาธิการยุโรป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรเยาวชน เข้าร่วมด้วย

ในช่วงพิธีเปิด รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ย้ำถึงความร่วมมือด้านความยั่งยืนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอียูและอาเซียนและอียูสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ ควบคู่กันไป ซึ่งมีความสอดประสานกัน ตลอดจนควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (๑) การปรับกระบวนทัศน์ในการใช้ชีวิตและการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งเพื่อความยั่งยืน (๒) การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ (๓) การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๔) การส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนวาระสีเขียว และความเป็นพันธมิตรสีเขียว (green alliance) ระหว่างอาเซียนกับอียูเพื่อพัฒนาเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการประชุม ASEAN-EU Commemorative Summit เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๔๕ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อียู ในปี ๒๕๖๕ ที่กรุงบรัสเซลส์

การประชุมนี้ยังมีการหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งมีนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางมาเยต้า ยาเก้อ (Marjeta Jager) รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นประธานร่วม โดยที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ใน ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ (๑) การฟื้นฟูสีเขียว การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรักษาสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (๒) การวิจัย นวัตกรรม การเติบโตอย่างยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ (๓) ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี และการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ อียูจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๔ ในปี ๒๕๖๖ ที่กรุงบรัสเซลส์

อนึ่ง คำกล่าวเปิดการประชุมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สามารถรับชมได้ที่นี่ .....https://fb.watch/9m2DuoGjwX/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

2021_11_18_-_Opening_remarks_by_FM_-_Final.pdf