นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงผ่านบันทึกวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมระดับสูงเพื่อฉลองการครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงผ่านบันทึกวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมระดับสูงเพื่อฉลองการครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

24 ก.ย. 2563

551 view

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ เน้นย้ำภารกิจอย่างต่อเนื่องของไทยในการสนับสนุนบทบาทสหประชาชาติใน ๓ เสาหลัก ได้แก่ การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพโลก การขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนา และการส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนย้ำให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมแรงร่วมใจเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงผ่านบันทึกวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่เพื่อฉลองการครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ (High-level Meeting of the General Assembly to Commemorate the 75th Anniversary of the United Nations) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมุมมองของไทยต่อบทบาทของสหประชาชาติใน ๓ เสาหลัก ได้แก่ การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก การขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนา และการส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งไทยมีส่วนร่วมในภารกิจทั้ง ๓ เสาหลักมาโดยตลอด รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันส่งเสริมภารกิจของสหประชาชาติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบอบพหุภาคีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในบริบทของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ประชาคมระหว่างประเทศต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งถือเป็นหนทางที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความพร้อมของไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำจากทั่วโลกรับรองปฏิญญาการรำลึกถึงการครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ (Declaration for the Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations) ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐสมาชิกในการเน้นย้ำความสำคัญของกลไกสหประชาชาติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน อาทิ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในความยุติธรรม ให้ความสำคัญแก่สตรีและเด็กหญิง ส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล รับฟังและทำงานร่วมกับเยาวชน และเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ