กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่รัฐบาลไทยมอบให้ฝ่ายเมียนมาผ่านกรอบอาเซียนและผ่านสภากาชาดเมียนมา

กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่รัฐบาลไทยมอบให้ฝ่ายเมียนมาผ่านกรอบอาเซียนและผ่านสภากาชาดเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 4,335 view

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มอบให้ฝ่ายเมียนมา ผ่านกรอบอาเซียน ผ่านสภากาชาดเมียนมา และ Dr. Tin Tun Aung รองเลขาธิการสภากาชาดเมียนมา เป็นผู้รับมอบที่ Myanmar Red Cross Society Central Warehouse ที่กรุงย่างกุ้ง ฝ่ายไทยได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับการรับมือโควิด-๑๙ ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดัน ถุงมือยาง และถุงขยะติดเชื้อ เป็นต้น

การสนับสนุนครั้งนี้เป็นการให้ความสนับสนุนฝ่ายเมียนมาของรัฐบาลไทยในกรอบอาเซียน ผ่านคลังสำรองของโครงการระบบการส่งกำลังบำรุงหรือระบบโลจิสติกส์ของการปฏิบัติการด้านการบรรเทาทุกข์และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster Emergency Logistic System for ASEAN : DELSA) ที่จังหวัดชัยนาท ของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ