กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership เพื่อติดตามทิศทางการพัฒนาโลก และแสวงหาแนวทางส่งเสริมแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและความเชื่อมโยงภายนอก

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership เพื่อติดตามทิศทางการพัฒนาโลก และแสวงหาแนวทางส่งเสริมแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและความเชื่อมโยงภายนอก

11 ม.ค. 2564

357 view

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการสอดประสานของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค ติดตามพลวัตห่วงโซ่อุปทานและทิศทางการพัฒนาโลก หารือและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค และแสวงหาแนวทางส่งเสริมความเชื่อมโยงนอกอาเซียน

 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับธนาคารโลก และสำนักเลขาธิการอาเซียน กำหนดจะจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการสัมมนาฯ ร่วมกับดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย Ranjit Lamech ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก) ธนาคารโลก

 

การสัมมนาครั้งนี้ จะแบ่งเป็น ๓ หัวข้อย่อยได้แก่ (๑) Global Supply Chain Connectivity (๒) Green and Digital Connectivity และ (๓) Smart and Sustainable Connectivity ที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

 

การสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership จะเป็นเวทีหารือระหว่างผู้กำหนดนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) หารือแนวทางในการส่งเสริมการสอดประสานกันระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (MPAC 2025) กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Connecting the Connectivities” (๒) ติดตามพลวัตเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคต  (๓) เป็นเวทีในการหารือเชิงนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และ (๔) แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงนอกอาเซียน โดยตั้งอยู่บนหลักการมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (AOIP)

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ctcseminar2021.com หรือติดตามการถ่ายทอดได้ทาง Facebook เพจ ctcseminar2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ