ประกาศ

ประกาศ

นโยบายการบริหารและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ

11 เม.ย. 2565

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 เม.ย. 2565

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 เม.ย. 2564

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2563

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562-2565

19 มิ.ย. 2562

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2561-2565

19 มิ.ย. 2562