ประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจ้างงานปรับปรุงหลังคาและโครงสร้างหลังคา พร้อมเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำฝน อาคารบรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด หลังที่ ๑ และ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ธ.ค. 2563

ประกาศราคากลางจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์สำหรับ ระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ย. 2563

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ย. 2563

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอินเตอร์เน็ตชุดใหม่ (New Internet Public Zone) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

11 พ.ย. 2563

ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม IO ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

11 พ.ย. 2563

ประกาศราคากลาง จ้าง บริษัทเอกชนเก็บรักษาเอกสารประเภทใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือเดินทาง และรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2563

ราคากลางจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect) ครั้งที่ ๑

25 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 kVA สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด

26 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

19 ส.ค. 2563