ประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจ้างเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวกในสื่อต่างประเทศ

25 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องอบรม และห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ของสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องอบรม 1 ห้อง และห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องอบรม และห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ของสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องอบรม 1 ห้อง และห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

30 ธ.ค. 2563

ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

30 ธ.ค. 2563

ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของสาะารณชนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

28 ม.ค. 2564

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและระบบกู้คืน พร้อมอุปกรณ์ที่อาคารศรีอยุธยาและอาคารกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ม.ค. 2564

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยาและอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีคัดเลือก

21 ม.ค. 2564

ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างเผยแพร่บทความในสื่อดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธ.ค. 2563