ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์สำหรับ ระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ย. 2563

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๓)

24 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอินเตอร์เน็ตชุดใหม่ (New Internet Public Zone) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

24 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 ชุด ที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน

24 พ.ย. 2563

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืนหนังสือ/เอกสารพร้อมเก้าอี้นั่ง

16 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรงงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (สาย LAN แบบ UTP) พร้อมอุปกรณ์เข้าหัวสาย จำนวน 1 ชุด

8 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop) แบบอายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 5 licenses ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๑ รายการ (งวดที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2563