ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564

31 มี.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนประตูทางเข้าห้องน้ำ โซน D และโซน E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู ๑๒ เครื่อง และตู้ Main Power สำหรับเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ค. 2564

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการบอกรับ/ต่ออายุหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายวัน ฉบับพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องอบรม และห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องอบรม 1 ห้อง และห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบ VOIP ของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์ และ ประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับรับรองแขกและใช้ในการประชุมของกรมเอเชียใต้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 2564