ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นหินอ่อนบริเวณที่ประดิษฐานองค์เทพยดาบัวแก้ว โซน F อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 งาน สำหรับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 งาน สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ต.ค. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol) ระยะที่ ๑

17 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก สำหรับวิทยุสื่อสารและบัตรประจำตัว ผู้ใช้วิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพัฒนาระบบอีเมลกระทรวงการต่างประเทศ ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

15 ก.ย. 2564