ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย ของกระทรวงการต่างประเทศ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ม.ค. 2564

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 เม.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๑๐๐ รีม งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ได้ ๕๐ ตรม. จำนวน ๑ เครื่อง ประจปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม IO ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2563