ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกระทรวงการต่างประเทศรวม ๓ แห่งจำนวน ๑๒ เดือน

20 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๔ คัน ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี (๖๐ เดือน)

20 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol) ระยะที่ ๑

17 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก สำหรับวิทยุสื่อสารและบัตรประจำตัว ผู้ใช้วิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพัฒนาระบบอีเมลกระทรวงการต่างประเทศ ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

15 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำ ICT Call Center (Helpdesk ๑๙๐๐๐) จำนวน ๑๐ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ รายการ (วงจรอินเตอร์เน็ต วงจรที่ ๑ และวงจรอินเตอร์เน็ต สำหรับระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 2564