ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และระบบกู้คืนพร้อมอุปกรณ์ ที่อาคารศรีอยุธยาและอาคารกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ม.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๓ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ม.ค. 2566

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับบอกรับ/ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร Time ฉบับพิมพ์และออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พ.ย. 2565

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเอกสารในห้องเก็บเอกสารและห้องทำงาน ของสำนักบริหารบุคคล อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ธ.ค. 2565

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการจัดสัมมนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทดแทนของเดิมที่ชำรุด อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทดแทนของเดิมที่ชำรุด อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทดแทนของเดิมที่ชำรุด อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565