ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ

22 มิ.ย. 2564

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

16 มิ.ย. 2564

ประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

15 มิ.ย. 2564

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย. 2564

รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านการรับรองและพิธีการ พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการด้านนิติกร พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานบันทึกข้อมูลระบบ GFMIS

11 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

8 มิ.ย. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน ประจำปีงบประมาณ 2564

7 มิ.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

7 มิ.ย. 2564