ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

30 ต.ค. 2563

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 18/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

30 ต.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ

29 ต.ค. 2563

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 28/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไปประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

29 ต.ค. 2563

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

28 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักบริหารบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการทั่วไป

27 ต.ค. 2563

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

26 ต.ค. 2563

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

26 ต.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท) วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

22 ต.ค. 2563