ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

21 ม.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวันประกาศผลสอบ สำหรับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

20 ม.ค. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรับรอง

19 ม.ค. 2564

ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย

19 ม.ค. 2564

ประกาศกองการสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

18 ม.ค. 2564

ประกาศสำนักนโยบายและแผน ที่ 4/2564 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลของระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect)

15 ม.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลของระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect)

12 ม.ค. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรับรอง

11 ม.ค. 2564

ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สาธารณชน

8 ม.ค. 2564