ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

7 ก.พ. 2566

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

7 ก.พ. 2566

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

6 ก.พ. 2566

ประกาศ สำนักบริหารการคลัง เรื่อง การขยายรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

6 ก.พ. 2566

ประกาศกองกิจการเพื่อการพัฒนา ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ)

2 ก.พ. 2566

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

1 ก.พ. 2566

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สำนักงานเลขานุการกรม)

31 ม.ค. 2566

ประกาศกองกิจการเพื่อการพัฒนาที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

31 ม.ค. 2566