ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ จํานวน 1 อัตรา (สํานักจัดหาฯ)

24 ม.ค. 2565

ขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานพัสดุด้านอาคารและครุภัณฑ์ จำนวน 3 อัตรา (สำนักจัดหาฯ)

24 ม.ค. 2565

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานประจำกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

24 ม.ค. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยสนับสนุนโครงการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

21 ม.ค. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

21 ม.ค. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

21 ม.ค. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

21 ม.ค. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านการทูตเศรษฐกิจและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

21 ม.ค. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านการทูตเศรษฐกิจและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

18 ม.ค. 2565