ประกาศ

ประกาศ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

30 เม.ย. 2564

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

12 มิ.ย. 2562

แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงฯ

12 มิ.ย. 2562

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ

29 มี.ค. 2562

คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

29 มี.ค. 2562