ผอ. ใหญ่ WHO ยกย่องประสบการณ์รับมือโควิด-๑๙ ของไทยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

ผอ. ใหญ่ WHO ยกย่องประสบการณ์รับมือโควิด-๑๙ ของไทยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

16 พ.ย. 2563

3,207 view

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ในช่วงพิธีปิดการประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA) สมัยที่ ๗๓ โดยเป็นผู้นำประเทศเดียวที่ได้รับเชิญแสดงวิสัยทัศน์แบ่งปันประสบการณ์การรับมือโควิด-๑๙ ของไทยตามคำเชิญของ ดร. ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่งได้ “ขอให้ทุกประเทศดำเนินการตามตัวอย่างของประเทศไทย” ในเรื่องนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยสามารถรับมือกับโควิด-๑๙ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไทยกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมบนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมไทย อย่างไรก็ดี ไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับ WHO ประจำประเทศไทย ทบทวนการดำเนินงานต่อต้านโควิด-๑๙ ของไทยเพื่อถอดบทเรียนที่สำคัญ นำไปปรับปรุงการดำเนินงานของไทยให้ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความเห็นใจประเทศที่ยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รอบสอง และพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุข ส่งเสริมให้ยารักษาและวัคซีนต้านโควิด-๑๙ เป็นสินค้าสาธารณะในระดับโลก และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว