นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

| 2,035 view

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงแรงงาน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในโอกาสเดินทางมาส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พบหารือกับ นาย ลี จอง ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับการขยายโอกาสการทำงานให้กับแรงงานไทย รวมถึงการเพิ่มโควตาการจ้างแรงงานไทยผ่านระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมบริษัท Samho Development ในเมืองฮวาซอง เพื่อสำรวจศักยภาพในการขยายตลาดแรงงานของไทย และเยี่ยมแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เกี่ยวกับการดูแลชาวไทยและการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งรับจะติดตามผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกับฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีอีกทางหนึ่งด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ