เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การพบหารือระหว่างสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ (ครั้งดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวันพระเชตุพน) กับสมเด็จพระสันตปาปาพอล ที่ ๖

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การพบหารือระหว่างสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ (ครั้งดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวันพระเชตุพน) กับสมเด็จพระสันตปาปาพอล ที่ ๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 132 view

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การพบหารือระหว่างสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ (ครั้งดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวันพระเชตุพน) กับสมเด็จพระสันตปาปาพอล ที่ ๖

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะสงฆ์จีน วัดมังกรกมลาวาส พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ จึงเดินทางมายังกรุงโรม เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และเข้าร่วมเสวนา Buddhist-Christian Dialogue ซึ่งจัดโดยสมณสภาการเสวนาระหว่างศาสนา (Pontifical Council for Inter-religious Dialogue: PCID) สำนักวาติกัน ในวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จึงจัดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมมิตรภาพระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริตส์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนมัสการสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส พระอาจารย์ฟิลลิป ฉนฺทปาโล เจ้าอาวาสวัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ ประเทศอิตาลี รวมถึงคณะพระสงฆ์ทั้งที่เดินทางมาจากประเทศไทยและจากในอิตาลี และได้เรียนเชิญบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตลอดจนศิษยานุศิษย์ รวมจำนวน ๘๐ คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อถวายภัตตาหารเพล สนทนาธรรมร่วมกับผู้แทนจากสำนักวาติกัน และกับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงสำนักงานทีมประเทศไทยในอิตาลี เพื่อร่วมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ