สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดการประชุมร่วมกับสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ และชุมชนไทยที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดการประชุมร่วมกับสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ และชุมชนไทยที่เกี่ยวข้อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 1,422 view
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดการประชุมร่วมกับสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ และชุมชนไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สมาคมภาษาและวัฒธรรมไทย-นอร์เวย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับชุมชนไทยในนอร์เวย์เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 
ในโอกาสนี้นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานนวดไทยในนอร์เวย์ โดยที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฯ ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนอร์เวย์ในทุกโอกาส เพื่อแสวงหาความร่วมมือในเรื่องนี้ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม และความเท่าเทียม สถานีโทรทัศน์ NRK นาย Knut D. Asplund, Project Manager ของ Norwegian Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Oslo และนาย Tage Pattersen สมาชิกรัฐสภาจากเขตเอิสท์โฟลด์ พรรค Høyre (อนุรักษ์นิยม) ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการด้านครอบครัวและวัฒนธรรมของรัฐสภา เป็นต้น และจะพบกับผู้แทนหน่วยงานของนอร์เวย์อีกต่อไป
 
การประชุมในวันนี้ สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ นำโดยนางฉันทนา เบิร์ก ประธานสมาคมฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ ภายใต้สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้ร้านนวดไทยเป็นไปตามมาตรฐานของนอร์เวย์ การส่งเสริมความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย เช่น ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์ กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างงาน การจดทะเบียนการค้า การจ่ายภาษี การทำบัญชี การส่งเสริมการตลาด การเข้าถึงระบบที่จำเป็นของภาครัฐ และระบบการธนาคารของนอร์เวย์ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะทำงานของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีศักยภาพของสมาคมฯ ผู้ประกอบการร้านนวดไทย และชุมชนไทยที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น การตลาด และการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้นำเสนอเกี่ยวกับแผนดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ด้วย
 
เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณสมาคมสตรีไทยฯ ที่มีบทบาทนำในเรื่องนี้ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยกล่าวแสดงความประทับใจในศักยภาพความสามารถ ความทุ่มเท และตั้งใจดีของชุมชนไทยทุกคนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่โครงการฯ เป็นข้อริเริ่มของชุมชนไทยเองที่เห็นประโยชน์ของการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา เป็นการดำเนินการในลักษณะ organic โดยคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของชุมชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและบริบทสังคมนอร์เวย์ ที่ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน (sector) ต่าง ๆ ในสังคมนอร์เวย์สามารถเป็นผู้กำหนด standardization ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเป็นกำลังใจ และพร้อมให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนอร์เวย์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชนให้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย 
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ รวมทั้งชุมชนไทยที่เกี่ยวข้องจะพบหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสแรก โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเพิ่มเติมให้ชุมชนไทยที่สนใจรับทราบและมีส่วนร่วมตามความสมัครใจต่อไป โดยสนับสนุนให้ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของชุมชนไทยในนอร์เวย์สามารถมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันได้
 
ในโอกาสนี้ ชุมชนไทยที่มาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงพระเจริญ และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ