กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะแขกเกียรติยศในงาน Buddha Jayanti ครั้งที่ ๒๕๖๖ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะแขกเกียรติยศในงาน Buddha Jayanti ครั้งที่ ๒๕๖๖ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 487 view

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันเฉลิมฉลอง Buddha Jayanti (“พุทธชยันตี”) ครั้งที่ ๒๕๖๖ ซึ่งในประเทศอินเดียถือเป็นวันที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาของประเทศไทย นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยนายเกษมสันต์ ทองศิริ รองกงสุลใหญ่ และนายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่จัดโดยคณะกรรมการวัดมหาโพธิ์พุทธคยา (Bodhgaya Temple Management Committee: BTMC) โดยมีนาย Phagu Chauhan ผู้ว่าการรัฐพิหาร (เทียบเท่าระดับประมุขของรัฐ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายดนยวิศว์ พูลสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมขบวนแห่ของวัดพุทธนานาชาติ ซึ่งในส่วนของตัวแทนชุมชนไทยพุทธมีวัดไทยพุทธคยาส่งขบวนแห่เข้าร่วม ต่อมาเมื่อขบวนแห่ได้เข้าสู่พื้นที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดมหาโพธิ์พุทธคยาแล้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ในฐานะแขกเกียรติยศของงานพุทธชยันตีครั้งที่ ๒๕๖๖ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย วิถีและธรรมเนียมปฏิบัติของไทยเนื่องในวันวิสาขบูชา อาทิ การทำบุญถวายสังฆทาน การเจริญพระพุทธมนต์ และการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดในช่วงเย็น ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เทียบเท่ากับ Vesak Day ของประเทศศรีลังกา และมีที่มามาจากเดือนไวศาขะ (Vaishakha) ตามปฏิทินฮินดู นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นวันแห่งการระลึกถึงพระพุทธศาสนาในเวทีระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล และให้มีการจัดเฉลิมฉลองหรือรำลึกทุกปีที่สำนักงานของสหประชาชาติ ทำให้มีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาในหลายแห่งบนโลก มิใช่เพียงแต่ในทวีปเอเชียที่มีชาวพุทธจำนวนมากอาศัยอยู่แต่เพียงเท่านั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗ ได้มีมติร่วมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกและจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤติ : หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” ที่ศูนย์ประชุมสำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรศรีลังกาฯ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกทางออนไลน์ โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิ นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

ในช่วงท้าย กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ด้านศาสนาที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับอินเดีย โดยพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่ที่มีความพิเศษและเป็นที่เคารพยิ่งในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยเมื่อปี ๒๕๖๒ ก่อนการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตำบลพุทธคยาถือเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยเดินทางมามากที่สุดในประเทศอินเดีย จำนวนประมาณ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ คน ในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ที่มีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐในอำเภอคยา ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล Jai Prakash Narayan และ Anugrah Narayan Magadh Medical College and Hospital ภายใต้โครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร โดยหวังว่าอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งประชาชนท้องถิ่นและคณะสงฆ์ตลอดจนฆราวาสชาวไทยที่อาศัยในตำบลพุทธคยาและพื้นที่ใกล้เคียง

ในโอกาสที่ไทยและอินเดียเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ในปี ๒๕๖๕ นี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมผลักดันความเชื่อมโยงภาคประชาชนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา แสดงความเชื่อมั่นว่า สายสัมพันธ์ด้านศาสนาและจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของประชาชนทั้งสองชาติจะนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ