รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑

12 ก.ย. 2563

846 view
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑ (1st Mekong-U.S. Partnership Ministerial Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และนาย Stephen Biegun รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นประธานร่วม ที่ประชุมได้ร่วมยินดีต่อการยกระดับความร่วมมือจากกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative - LMI) เป็นหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สหรัฐฯ (Mekong-U.S. Partnership - MUSP) รวมทั้งทบทวนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางในอนาคตของความร่วมมือ
 
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำความต่อเนื่องของความร่วมมือภายใต้ MUSP และเสนอทิศทางความร่วมมือเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล พลังงาน และกฎระเบียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่จะช่วยให้ประชาชนรวมทั้งภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ MSMEs สามารถปรับตัวกับความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การเรียนทางไกล ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่สหรัฐฯ มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลุ่มน้ำโขงได้ ส่วนด้านความมั่นคงทางสาธารณสุข ไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนาวัคซีน และให้ความสำคัญแก่การเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันในฐานะสินค้าสาธารณะของโลก 
 
ไทยยังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยเฉพาะ ACMECS ซึ่งสหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 
 
ที่ประชุมได้รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศลุ่มน้ำโขงและสหรัฐฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือหลากหลายสาขาเพื่อให้เกิดสันติภาพ ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
อนึ่ง MUSP เป็นกรอบความร่วมมือที่ยกระดับจาก LMI ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสหรัฐฯ และจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๕๒ มีสมาชิก ๖ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เท่าเทียม ยั่งยืน และครอบคลุม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ