การหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

23 พ.ย. 2564

632 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทางโทรศัพท์กับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในโอกาสการครบรอบ ๑๓๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๕ และการครบรอบ ๕๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นในปี ๒๕๖๖ โดยเป็นการหารือกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่นายคิชิดะฯ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สืบเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต่อนายคิชิดะฯ และพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นด้วย

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือผ่านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกัน โดยผ่านโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model) กับยุทธศาสตร์ Green Growth Strategy ของญี่ปุ่น และผลักดันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ ๕ ปี เพื่อยกระดับและกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันในอนาคต

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัคซีน การผ่อนคลายมาตรการเข้าเมืองจากโรคโควิด-๑๙ การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด
Free and Open Indo-Pacific (FOIP) กับมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (AOIP) ในสาขาความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบแม่โขง - ญี่ปุ่น (Mekong-Japan) และ ACMECS และความร่วมมือภายใต้กรอบและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น CPTPP RCEP และ APEC ตลอดจนสถานการณ์ในภูมิภาค

ในโอกาสนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกระดับ และนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสู่อนาคตร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ