ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022 Networking Night และประกาศผลผู้คว้าชัยชนะในเวทีการแข่งขัน Youth4South Entrepreneurship Competition

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022 Networking Night และประกาศผลผู้คว้าชัยชนะในเวทีการแข่งขัน Youth4South Entrepreneurship Competition

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 711 view

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022 Networking Night ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD EXPO 2022) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ สู่กระทรวงการต่างประเทศ และชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างแข็งขันในช่วงงาน GSSD Expo 2022 พร้อมเน้นย้ำการร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมต่อไป นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีที่คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ จ. ปทุมธานี และหวังว่าจะได้รับข้อมูลและสัมผัสการดำเนินโครงการดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ภายในงานยังมีการประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันผู้ประกอบการด้านธุรกิจ (Youth4South Entrepreneurship Competition) จากรอบชิงชนะเลิศ ๘ คนสุดท้าย การแข่งขันดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี เข้าร่วมแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีผู้สมัครกว่า ๒๐๐ คนจาก ๔๕ ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนเจ้าภาพร่วมจาก UNOSSC และ ESCAP ได้ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจำนวน ๓ คน ได้แก่
๑. นางสาว Kavindya Thennakoon นักศึกษาปริญญาโทสาขาการศึกษา จากศรีลังกา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๒. นาย Gopal Kumar Mohoto วิศวกร จากบังกลาเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๓. นาย Rogers Githinji นักกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ จากยูกันดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ