รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 7,413 view

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ นายประภาส จิตธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ เข้าร่วมงาน

ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกัน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน ๙๓๗ คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และเป็นโรงเรียน แห่งที่ ๖๑ ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่มดำเนินโครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” โดยสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เพื่อมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน สำหรับปี ๒๕๖๔ กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก ๘ แห่ง รวมเป็น ๖๖ แห่ง ใน ๖๖ จังหวัดโดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ