นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีกับ OECD ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของการลงนามในอนุสัญญา OECD

นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีกับ OECD ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของการลงนามในอนุสัญญา OECD

18 ธ.ค. 2563

1,152 view

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงความยินดีแก่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผ่านวีดิทัศน์ พร้อมเสนอ ๓ แนวทางการแก้ไขปัญหา COVID-19

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงความยินดีแก่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ผ่านวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของการลงนามในอนุสัญญา OECD (Convention on the OECD) (https://www.oecd.org/60-years/testimonials)

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของการลงนามในอนุสัญญา OECD และชื่นชม OECD ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกมีความก้าวหน้า ภายใต้กฎระเบียบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล รวมทั้งได้เสนอ ๓ ประเด็นสำคัญที่เห็นว่าควรผลักดันในการแก้ไขปัญหา COVID-19 เพื่อให้กลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม ได้แก่ (๑) การเข้าถึงยาและวัคซีนต้าน COVID-19 ตลอดจนการได้รับการรักษาของประชากรโลกต้องทั่วถึง และเท่าเทียม (๒) การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ผ่านพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ MSMEs แรงงานภาคบริการ และสตรี และ (๓) การบริหารจัดการหนี้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวอย่างทั่วถึง

อนึ่ง ไทยมีความร่วมมือกับ OECD ผ่านโครงการ Thailand-OECD Country Programme และเป็นสมาชิก OECD Development Centre ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของไทยให้ทัดเทียมสากล อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย รวมทั้งส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

วิดีโอประกอบ

วีดิทัศน์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงความยินดีแก่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา