กระทรวงการต่างประเทศผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๒๘

กระทรวงการต่างประเทศผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๒๘

26 มี.ค. 2564

5,766 view

นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ และเสนอนิวซีแลนด์ให้พิจารณาร่วมมือกับอาเซียนในสาขาที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การเกษตรที่ยั่งยืน การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะทะเล ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๒๘

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๒๘ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางเอียต โซเภีย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ และนางอลิสัน แมนน์ อธิบดีกรมภูมิภาคเอเชีย ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสนิวซีแลนด์สำหรับอาเซียน เป็นประธานร่วมของการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-นิวซีแลนด์ ซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนำในประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-๑๙ รวมทั้งนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy - BCG) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้เสนอนิวซีแลนด์ให้พิจารณาดำเนินโครงการความร่วมมือกับอาเซียนในด้านที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การเกษตรที่ยั่งยืน การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะทะเล

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของอาเซียน และเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นต่อไปในปีนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ