กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

18 ก.ย. 2563

336 view

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และ นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำหรับผลงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

การจัดทำเอกสาร ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยตรง ในการลดขั้นตอนและเวลา รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารของประชาชน จึงได้ร่วมกับกรมการปกครองจัดทำเอกสาร ๒ ภาษา ทั้งทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว จำนวน ๑๒ ประเภท อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ โดยประชาชนสามารถไปขอรับบริการคัดเอกสารภาษาอังกฤษได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตทั่วประเทศ และนำไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล เมื่อมีความจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ

รางวัลบริการภาครัฐเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ