การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สเปน

การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สเปน

23 ก.ย. 2563

220 view

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย จัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สเปน เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายที่ได้ขยายตัวครอบคลุมมิติการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาสเปน และการเสวนาเชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ไทย-สเปน

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn Bangkok ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย (๑) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาสเปนในระดับอุดมศึกษา โดยผู้ชนะเลิศคือนายจักรกฤษณ์ จีวะระพุทธ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒) การเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - สเปนในมิติต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Emilio de Miguel Calabia เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย นาย Luis Lopez หัวหน้าสำนักงานการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย นาย Jose Sanchez ประธานหอการค้าไทย - สเปน รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. สุกิจ พู่พวง อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวนิโลบล พิมพ์ดี นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และ (๓) กิจกรรม networking lunch เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายการติดต่อระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนไทย - สเปน โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกล่าวเปิดงานพร้อมกับนาง Cristina Gallach ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสเปน ซึ่งร่วมกล่าวผ่านระบบทางไกล ต่อด้วยการบรรยายพิเศษโดย ดร. ลัษมน อรรถาพิช รองเลขาธิการ สายงานการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นาย Carlos Romero หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัท Amadeus Asia และนาย Angel Burgos ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Indra Sistemas S.A.

ไทยและสเปนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๑๓ ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ได้เพิ่มพูนและครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยมีโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนภาษาสเปน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ สหภาพยุโรป และกรอบการประชุมเอเชีย - ยุโรปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ