ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ | รับสมัครงาน

Announcement The Case of COVID-19 Patient’s Timeline as Circulated on the Social Media

12 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กรณีไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ บนสื่อสังคมออนไลน์

12 เม.ย. 2564

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

12 เม.ย. 2564

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่องประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวฯ ของกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ

8 เม.ย. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

5 เม.ย. 2564

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

2 เม.ย. 2564

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

2 เม.ย. 2564

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1 เม.ย. 2564

ประกาศสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 1/ 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

31 มี.ค. 2564