เอกสารความรู้สู่ชุมชน

20 กันยายน 2564 : การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์คลองเตย

20 ก.ย. 2564

13 กันยายน 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

14 ก.ย. 2564

6 กันยายน 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

6 ก.ย. 2564

30 สิงหาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของกรมการกงสุล

26 ส.ค. 2564

23 สิงหาคม 2564 : เชิญติดตามรายการ “บันทึกสถานการณ์” และ “MFA Update” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

23 ส.ค. 2564

16 สิงหาคม 2564 : การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่

17 ส.ค. 2564

9 สิงหาคม 2564 : 8 ตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

9 ส.ค. 2564

2 สิงหาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

2 ส.ค. 2564

26 กรกฎาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

22 ก.ค. 2564