เอกสารความรู้สู่ชุมชน

18 มกราคม 2564 : การยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิค-19 ในประเทศต่าง ๆ

19 ม.ค. 2564

11 มกราคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสํานักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

13 ม.ค. 2564

4 มกราคม 2564 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวตู้ทำหนังสือเดินทางอตัโนมัติ

7 ม.ค. 2564

28 ธันวาคม 2563 : ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ

28 ธ.ค. 2563

21 ธันวาคม 2563 : 74 ปีประเทศไทยกับสหประชาชาติ

22 ธ.ค. 2563

14 ธันวาคม 2563 : การเปิดให้บริการของสํานักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

9 ธ.ค. 2563

7 ธันวาคม 2563 : ทิศทางการต่างประเทศของไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

4 ธ.ค. 2563

30 พฤศจิกายน 2563 : ไทยได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37

1 ธ.ค. 2563

23 พฤศจิกายน 2563 : กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการนําคณะทูตต่างประเทศในไทยเยือนภูเก็ต

26 พ.ย. 2563