รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

9 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกำหนดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงการแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕๑

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑

5 พ.ย. 2563


๒. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดาเนินการตามคาพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗

12 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษว่าด้วยการยื่นคำขอโอนนักโทษ และการดำเนินการรับมอบส่งมอบนักโทษ พ.ศ. ๒๕๒๙

5 พ.ย. 2563


๓. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

9 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

คำแปล

5 พ.ย. 2563


๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563


๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๕

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๕

9 ต.ค. 2563


๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔

9 ต.ค. 2563


๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

12 ต.ค. 2563

คำแปลของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

12 ต.ค. 2563

คำอธิบายของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

12 ต.ค. 2563


๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑

9 ต.ค. 2563


๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒

9 ต.ค. 2563


๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563

6 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

6 พ.ย. 2563


๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓

9 ต.ค. 2563


๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑

12 ต.ค. 2563

คำแปลของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

12 ต.ค. 2563

คำอธิบายของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑

9 ต.ค. 2563


๑๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563

6 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

6 พ.ย. 2563


๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔

9 ต.ค. 2563


๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗

9 ต.ค. 2563


๑๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

คำแปล

5 พ.ย. 2563


๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

12 ต.ค. 2563

คำแปลของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

12 ต.ค. 2563

คำอธิบายของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

12 ต.ค. 2563


๑๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563

6 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

6 พ.ย. 2563


๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗

9 ต.ค. 2563


๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563

6 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

6 พ.ย. 2563


๒๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563

6 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

6 พ.ย. 2563


๒๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563

6 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

6 พ.ย. 2563


๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563

6 พ.ย. 2563

คำอธิบาย

6 พ.ย. 2563


๒๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓

12 ต.ค. 2563

คำแปลของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

12 ต.ค. 2563

คำอธิบายของกฎหมาย

12 ต.ค. 2563

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓

12 ต.ค. 2563


๒๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

9 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

คำแปล

5 พ.ย. 2563


๒๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕

9 ต.ค. 2563

6 พ.ย. 2563

คำแปล

6 พ.ย. 2563


๒๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗

9 ต.ค. 2563


๒๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

9 ต.ค. 2563


๒๙. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘

9 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงการต่างประเทศออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

คำแปล

5 พ.ย. 2563


๓๐. พระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอมีบัตร การออกบัตรประจำตัว และการออกใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๐

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ พ.ศ. ๒๕๖๐

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกำหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสำนักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๐

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงการมอบอำนาจและการเพิกถอนการมอบอำนาจในการตรวจเรือการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและการสลักหลังใบรับรอง แก่องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า การประกาศรายชื่อและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๖๑

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงการอุทธรณ์การออกใบรับรอง การต่ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศรปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

5 พ.ย. 2563


๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563


๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒

12 ต.ค. 2563


๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓

12 ต.ค. 2563


๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗

12 ต.ค. 2563


๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑

12 ต.ค. 2563


๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563


๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563


๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓

12 ต.ค. 2563


๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

คำแปล

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบว่าด้วยการส่งตัวบุคคลและการให้คำรับรองเกี่ยวกับการไม่ร้องขอให้ประเทศอื่นดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกส่งตัว พ.ศ. ๒๕๖๒

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ระเบียบว่าด้วยการรับแจ้ง การรับรายงาน การยอมให้นำตัวบุคคลลงจากอากาศยาน การรับตัวบุคคลไว้ดำเนินคดีในราชอาณาจักร และการสิบสวนเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๖๒

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

ประกาสกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

5 พ.ย. 2563


๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑

9 ต.ค. 2563


๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗

9 ต.ค. 2563


๔๒. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑

12 ต.ค. 2563

5 พ.ย. 2563

คำแปล

5 พ.ย. 2563

5 พ.ย. 2563

กฎกระทรวงกำหนดคำร้องขอ การส่งมอบตัวบุคคล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๓๑

5 พ.ย. 2563


๔๓. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

9 ต.ค. 2563


๔๔. พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

9 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

9 ต.ค. 2563


๔๕. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘

12 ต.ค. 2563


๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยียม พ.ศ. ๒๔๗๙

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยียม พ.ศ. ๒๔๗๙

12 ต.ค. 2563


๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๘๐

12 ต.ค. 2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๘๐

12 ต.ค. 2563


๔๘. ประกาศสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันในระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ