วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 10,749 view

 ปลัดกระทรวง

 
 
นายธานี ทองภักดี
 

นายธานี ทองภักดี

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายธานี ทองภักดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายธานีฯ เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ก่อนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานีฯ เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 และเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 

นายธานีฯ เคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ การเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2558 ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการยกร่างกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) และการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบบเปิดว่าด้วยการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งนำไปสู่การจัดทำสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

ก่อนดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา นายธานีฯ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน และผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยผู้แทนถาวรของไทยประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ที่กรุงเทพฯ

ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2547 นายธานีฯ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา และต่อมา อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รับผิดชอบความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจ และระหว่างปี พ.ศ. 2538 -2543 ได้ไปช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยเป็นผู้ประสานงานด้านการต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ยกร่างสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี

นายธานีฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ   

นายธานีฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University: ANU) กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ในสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาร่วม) เมื่อปี พ.ศ. 2528 และระดับปริญญาโทในสาขาการทูต จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University) กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรตินิยมในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2530