ข่าวสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหน่วยงานภาครัฐและวิชาการจัดการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง CPTPP กับสื่อมวลชน

18 มิ.ย. 2564

ความร่วมมือไทย-คิวบาเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

18 มิ.ย. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

17 มิ.ย. 2564

อธิบดีกรมยุโรป หารือกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปเตรียมแนวทางการเจรจาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู

16 มิ.ย. 2564

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางยุติเอดส์ภายในปี ๒๕๗๓ และจับมือนานาประเทศรับรองปฏิญญาทางการเมือง และส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยเอดส์ ๒๕๖๔-๒๕๖๙ ในการประชุมระดับสูงสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ ค.ศ. ๒๐๒๑

14 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

11 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11 มิ.ย. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

10 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย – จีน

10 มิ.ย. 2564