เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หารือแนวทางการช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด-๑๙

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หารือแนวทางการช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด-๑๙

26 ก.พ. 2564

2,221 view

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและผลกระทบเนื่องจากพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค รวมทั้งหารือการปรับแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและผลกระทบเนื่องจากพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ที่ประชุมได้หารือการปรับแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด-๑๙ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในสาขาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ อาทิ สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน แรงงาน การค้าและการลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำการบูรณาการการทำงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และทีมประเทศไทยในภูมิภาค

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือให้เร่งสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังงโควิด-๑๙ โดยใช้ Bio- Circular- Green (BCG) Economy เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย รวมถึงการขยายปริมาณการค้าและการลงทุนกับภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ