อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศย้ำการให้และอาสาสมัครเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในงานวันอาสาสมัครสากลประจำปี ๒๕๖๓

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศย้ำการให้และอาสาสมัครเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในงานวันอาสาสมัครสากลประจำปี ๒๕๖๓

5 ธ.ค. 2563

435 view

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศย้ำบทบาทของอาสาสมัครที่เป็นวิถีใหม่ในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทบาทอาสามัครไทยในการรับมือโควิด-๑๙ ในกิจกรรมวันอาสาสมัครสากล จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ UN Volunteers (UNV) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีอาสาสมัคร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการถึงประมาณ ๑๓.๑๕ ล้านคน ที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อน SDGs ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย โดยมุ่งเน้น “การบริการโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง” และ “การสร้างพลังร่วมในชุมชน” โดยในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อาสาสมัครของไทยมีบทบาทแข็งขัน และมีส่วนสำคัญในการควบคุมโรค จนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

การจัดเสวนาครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ “Volunteerism building solidarity and volunteer solutions on sustainable development that transcend borders” โดยมีผู้อภิปรายจากกระทรวงสาธารณสุข กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มูลนิธิสติ และ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas (VSO) นำเสนอบทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในชุมชน และจากอาสาสมัครข้ามพรมแดน “อาสาสมัครเพื่อนไทย” หรือ Friends from Thailand (FFT) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “อาสาสมัครกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและความท้าทายของประเทศไทยในการขับเคลื่อน SDGs ควบคู่ไปกับการนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานของอาสาสมัครที่มีส่วนในการขับเคลื่อน SDGs แต่ละเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนมาทำงานด้านอาสาสมัคร และตระหนักถึงพลังของตนเองในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอาสาสมัครเป็นพลังสำคัญ

อนึ่ง วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day: IVD) สำหรับปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ UN Volunteers (UNV) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันดังกล่าวเมี่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “Together We Can through Volunteering: Accelerating sustainable development and going futher” เพื่อแสดงความขอบคุณต่ออาสาสมัคร ที่มีจิตสาธารณะ ทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนและชุมชน และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงถอดบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การจัดงานวันอาสาสมัครสากลประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ผู้แทนอาสาสมัครของหน่วยงานไทย และอาสาสมัครภายใต้โครงการของสหประชาชาติ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสหประชาชาติและของกระทรวงฯ ด้วย สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/sep4sdgs

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ