รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเติบโตสีเขียว และการเติบโตอย่างครอบคลุม ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเติบโตสีเขียว และการเติบโตอย่างครอบคลุม ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 1,269 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมี Dato’ Amran Mohamed Zin ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (ในฐานะที่มาเลเซียเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา) และนาย Paul Thoppil, Assistant Deputy Minister ฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งแคนาดา เป็นประธานร่วม

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาในทุกมิติ โดยเฉพาะความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสาธารณสุขในภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการจัดการกับภัยพิบัติ การส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา การส่งเสริมความเชื่อมโยง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การส่งเสริมความมั่นคงมนุษย์โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษา การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและสิทธิสตรี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยย้ำความสำคัญของการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ต่ออินโด-แปซิฟิกที่แคนาดาอยู่ระหว่างจัดทำมีความสอดคล้องกับเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo – Pacific) ด้วย

ในการนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเสนอแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และกำลังคนด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมและบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพและ MSMEs (๒) การเติบโตสีเขียว โดยเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางดำเนินการ (๓) การเติบโตที่ครอบคลุม โดยผลักดันความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา และการสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี

ในปีนี้ อาเซียนและแคนาดาจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติเพื่อปูทางไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์เป็น หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ