คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ต่อกรณีแถลงการณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย

คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ต่อกรณีแถลงการณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย

27 พ.ย. 2563

1,114 view

คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ต่อกรณีแถลงการณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย

๑. ประเทศไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรม (rule of law) และเคารพในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งโปร่งใสและตรวจสอบได้

๒. ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีแนวคิดที่หลากหลาย โดยในบางกรณี เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มเหล่านี้ ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้น และเกิดเหตุปะทะ ทั้งนี้ ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอน มาตรฐานสากล และความเหมาะสมกับสถานการณ์

๓. การใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบต้องเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความปลอดภัย และเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย ซึ่งเป็นไปตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งประเทศไทยยึดมั่นในพันธกรณี

๔. ในทุกกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ๕. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและความเรียบร้อยของสถานที่ชุมนุมและในกรณีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผู้ชุมนุมพยายามรื้อถอนเครื่องกีดขวางเพื่อเข้าไปในเขตควบคุม เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยมิได้เป็นการดำเนินการเพื่อสลายการชุมนุมและ เหมาะสมกับสถานการณ์ (proportionate) ไม่เกินกว่าเหตุ

๖. โดยเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ชุมนุมยังคงสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการเข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่มีอุปสรรค