กระทรวงการต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

กระทรวงการต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

27 พ.ย. 2563

1,004 view

กระทรวงการต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมนำเสนอโครงการการดำเนินงานในพื้นที่ หรือผลการศึกษาวิจัยในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย รวมถึงรับฟังผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยในช่วงโควิด-๑๙ เพื่อนำผลการหารือแจ้งต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จัดโดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๑๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

การประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกที่กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยมุ่งหวังที่จะเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมได้นำเสนอโครงการ การดำเนินงานในพื้นที่ หรือผลการศึกษาวิจัยในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและข้อห่วงกังวล ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หารือ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างตรงไปตรงมา โดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำผลการหารือแจ้งต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบการดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดตั้งเครือข่าย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Thailand ของภาควิชาการ จากนั้นที่ประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงลึกในประเด็นผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยในสถานการณ์โควิด-๑๙ ประเด็นระบบสวัสดิการถ้วนหน้าและมาตรการคุ้มครองทางสังคม ประเด็นการจัดการพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวโยงกับ SDGs หลายเป้าหมาย ที่นำเสนอโดยภาคประชาสังคม โดยมุ่งแสวงหาแนวทางเร่งรัดการบรรลุ SDG 3 หรือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ ๑๗ (Partnerships for the Goals) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ