คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

24 ต.ค. 2563

3,436 view

คำปราศรัย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันสหประชาชาติ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
*****

 

พี่น้องชาวไทยที่รัก

๑. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นวันแห่งการก่อตั้งองค์การสากลระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่มวลมนุษยชาติ

๒. วันสหประชาชาติในปีนี้มีความสำคัญ เนื่องจากครบรอบ ๗๕ ปีแห่งการก่อตั้งสหประชาชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ความร่วมมือร่วมใจของรัฐสมาชิกเป็นหนทางที่จะนำพวกเราไปสู่การหลุดพ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของความท้าทายใหม่ ๆ ที่นับวันจะทวีความซับซ้อนและมีพลวัตที่ผันแปร

๓. ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และจะครบรอบ ๗๕ ปี ของการเป็นสมาชิกในปีหน้า ที่ผ่านมา ไทยยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยมและสนับสนุนสหประชาชาติ โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศผ่านเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันล้ำค่าของเรา รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม ซึ่งประเทศต่าง ๆ ชื่นชมไทยในประเด็นเหล่านี้

๔. ผมเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นของไทยที่จะต่อยอดความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนและหุ้นส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนพันธกิจของไทยในสหประชาชาติ จะส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสหประชาชาติสู่การบรรลุเป้าประสงค์ใน ๓ เสาหลัก ด้านการรักษาสันติภาพและความมั่นคง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๕. เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมแบบทางไกล ผมได้กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป โดยย้ำถึงความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสมาชิกในการฟันฝ่าความท้าทายต่าง ๆ พร้อมย้ำว่า วัคซีนและยารักษาโควิด-๑๙ ต้องเป็นสินค้าสาธารณะของโลกที่ทุกประเทศจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสหประชาชาติจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

๖. ในการประชุมระดับสูงเพื่อฉลองการครบรอบ ๗๕ ปีของสหประชาชาติ ผมได้ย้ำบทบาทของไทยในการส่งเสริมภารกิจของสหประชาชาติในทั้งสามเสาหลัก และในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงสัปดาห์เดียวกัน ผมแจ้งว่ารัฐบาลไทยกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่สำคัญ ไทยเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนความร่วมมือส่วนภูมิภาคและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกพหุภาคีมีเป้าหมายเดียวกัน

๗. ในโอกาสวันสหประชาชาติ ปี ๒๕๖๓ นี้ ผมขอย้ำว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนสหประชาชาติและทำงานร่วมกันกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้โลกของเรากลับมาดีขึ้นกว่าเดิม เปี่ยมไปด้วยความผาสุกและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับพวกเรา และอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ด้วยการสนับสนุนจากประชาชนไทยทุกคน

๘. ขอบคุณครับ

*****

 

Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG