สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

3 ธ.ค. 2562

2,114 view

วิดีโอประกอบ