เอกอัครราชทูต ณ  กรุงแคนเบอร์รามอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยแก่รัฐบาลฟิจิกรณีพายุไซโคลน Yasa 

เอกอัครราชทูต ณ  กรุงแคนเบอร์รามอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยแก่รัฐบาลฟิจิกรณีพายุไซโคลน Yasa 

16 ก.พ. 2564

304 view

8727

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าพบนาย Luke Daunivalu เอกอัครราชทูตฟิจิประจำออสเตรเลีย  เพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่รัฐบาลฟิจิ เพื่อสมทบกองทุนฟื้นฟูและบูรณะประเทศจากเหตุพายุไซโคลน Yasa เมื่อเดือนธันวาคม 2563  

เอกอัครราชทูตฟิจิได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนไทยด้วยความซาบซึ้งใจในมิตรภาพระหว่างไทยกับฟิจิ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รากล่าวถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในรูปแบบการผึกอบรมระยะสั้นและทุนการศึกษาระดับปริญญาโท รวมทั้งการฝึกอบรมออนไลน์ในปัจจุบัน ในสาขาสาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถมีส่วนช่วยฟื้นฟูฟิจิในระยะยาว 

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นโยบายวัคซีน การป้องกันการแพร่ระบาด และการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของไทยและฟิจิจากสถานการณ์การแพร่ระบาด