เอกอัครราชทูตฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการสัมมนา “SMEs in ACD Countries After the Pandemic: implications and solutions” จัดขึ้นโดย Kuwait Gulf Group และ ACD

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการสัมมนา “SMEs in ACD Countries After the Pandemic: implications and solutions” จัดขึ้นโดย Kuwait Gulf Group และ ACD

15 ก.พ. 2564

2,237 view

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-13.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “SMEs in ACD Countries After the Pandemic: implications and solutions” จัดขึ้นโดย Dr. Mustafa Y. Behbehani ประธาน Kuwait Gulf Group ร่วมกับสำนักเลขาธิการความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลของประเทศสมาชิก ACD เกี่ยวกับผลกระทบต่อ SMEs และการให้ความช่วยเหลือ SMEs ของรัฐบาลประเทศสมาชิก ACD รวมทั้งแนวปฏิบัติ/แนวทางในการรับมือกับปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่าง SMEs ของประเทศสมาชิก ACD

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ