สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

23 ก.ย. 2563

118 view
          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นางสาวพิฐรา นวรัตน์ อุปทูต ณ คูเวต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในคูเวตจำนวน 61 คน ในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยออกเดินทางจากคูเวตโดยสายการบิน Qatar Airways โดยเที่ยวบินที่ QR1087 และ QR1081 เพื่อไปต่อเครื่องของสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินพิเศษที่ QR836 โดยมีกำหนดจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.10 น. (เวลาในประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางและหนังสือรับรองของผู้โดยสาร อำนวยความสะดวกในการ Check-in ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัยให้แก่คนไทยด้วย
          ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวจำนวน 61 ราย ประกอบด้วยแรงงานที่หมดสัญญาจ้างจากบริษัท Hyundai Engineering & Construction 53 คน คนไทยในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน จำนวน 8 คน ได้แก่ แรงงานควบคุมเครื่องยนต์หนัก พนักงานร้านนวดสปา พนักงานร้านค้าและพนักงานต้อนรับของสายการบิน Kuwait Airways การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้เป็นการจัดเที่ยวบินพิเศษโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาเพื่อนำคนไทยในกาตาร์และประเทศอื่น ๆ กลับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการนำคนไทยในคูเวตร่วมเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว
การอำนวยความสะดวกและจัดส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดส่งคนไทยกลับประเทศ ครั้งที่ 6 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งคนไทยกลับประเทศ
รวมทั้งสิ้นแล้ว 481 คน
          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้ภารกิจนำคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ