ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

2 ก.พ. 2564

61 view

เอกสารประกอบ