อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2017 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับสหรัฐอเมริกา
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน
มีศักยภาพเป็นแหล่งประมงของไทย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

181 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

58,410 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Majuro

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(H.E. Dr. Hilda Heine)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. John M. Silk)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

29 ตุลาคม 2536 (ค.ศ. 1993)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.21 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,621.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ประมง

อุตสาหกรรมหลัก

มะพร้าวแห้ง ประมง ท่องเที่ยว มุก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ประมง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย ไซปรัส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักร น้ำมัน บุหรี่

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

33.53 ล้าน USD ไทยส่งออก 3.34 ล้าน USD นำเข้า 30.19 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 26.85 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูปเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 150 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 131 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo)