ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ hardware และ software รวมทั้งระบบคิว สำหรับใช้งานกับระบบรับรองนิติกรณ์เอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ hardware และ software รวมทั้งระบบคิว สำหรับใช้งานกับระบบรับรองนิติกรณ์เอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ส.ค. 2563

67 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20200811-210322-349001.pdf