ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๓)

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๓)

24 พ.ย. 2563

402 view

เอกสารประกอบ

img-201124160833.pdf