ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงผ่านบันทึกวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมระดับสูงเพื่อฉลองการครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ
นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ เน้นย้ำภารกิจอย่างต่อเนื่องของไทยในการสนับสนุนบทบาทสหประชาชาติใน ๓ เสาหลัก ได้แก่ การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพโลก การขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนา และการส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนย้ำให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมแรงร่วมใจเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

23 ก.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “Financing ASEAN’s Green Recovery and the SDGs” ภายใต้การประชุม Sustainable Development Impact Summit ประจำปี ๒๕๖๓ ของ World Economic Forum (WEF)

23 ก.ย. 2563

การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สเปน

18 ก.ย. 2563

ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Commission) วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

18 ก.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

18 ก.ย. 2563

ดร. เสรี นนทสูติ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

17 ก.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเครือข่ายสำนักนโยบายและแผน สำนักวิเทศสัมพันธ์ และสำนักการต่างประเทศของส่วนราชการไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผน “การต่างประเทศ 5S/ 5 มี” ในยุคโควิด-19
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานทูตไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ข่าวสารนิเทศเกี่ยวกับถ้อยแถลงขององค์กร Amnesty International

10 เม.ย. 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

10 เม.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดงจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ของไทย

10 เม.ย. 2563

ไทย - ลาวเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด