ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium)

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ปกครองแบบสหพันธรัฐ
•เป็นที่ตั้งสถาบันและองค์กรการตัดสินใจสำคัญของสหภาพยุโรป (EU) และ NATO
•เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก
•ระบบการปกครองมีความซับซ้อน  มีการบริหารของรัฐบาลกลาง (Federal) รัฐบาลส่วนภูมิภาค (Region) และรัฐบาลท้องถิ่น (Community)
•เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ การแพทย์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอัญมณี
•เป็นประเทศขนาดเล็ก จึงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายคล้ายกันภายใต้กรอบ EU / NATO / BENELUX     
•อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

32,545 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม 

(King Philippe of the Belgians  )

เมืองหลวง

Brussels

นายกรัฐมนตรี

นายชาร์ลส์  มิเชล (Mr. Charles  Michel)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดิดิเยร์  เรนเดอส์ (Didier  Reynders)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส เยอรมัน

วันชาติ

21 กรกฎาคม

ศาสนา

นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 75 นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 25 (โปรเตสแตนท์)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

21 กรกฎาคม 2426 (ค.ศ. 1883)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

492.68 ล้าน USD

(ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

43,323.8 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

เครื่องจักรกล ถ่านหิน เหล็ก สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการขนส่ง สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรเบลเยียม

มูลค่าการค้า

2,502.46 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,385.18 ล้าน USD นำเข้า 1,117.28 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 267.9 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องนุ่งห่ม, รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 99.83 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 20.44 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเบลเยียมเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7,917 คน (ลดลงร้อยละ 93 จากปี 2560)

คนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต (Brussels) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Liege)

หน่วยงานของราชอาณาจักรเบลเยียมในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562