ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)

 

 

 

 

 

 

ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•มีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียวโดยมีประมุขร่วม (Parliamentary Co-Principality) ได้แก่ พระราชาคณะแห่งเมือง Urgell ของสเปน และประธานาธิบดีฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นประมุขในเชิงสัญลักษณ์
•เป็นรัฐปลอดภาษี  มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว การธนาคาร (tax haven) และด้านอสังหาริมทรัพย์
•นักท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละประมาณ 10.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ GDP

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

468 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

Mr.Emmanuel  Macron (French Co-Prince)

เมืองหลวง

Andorra la Vella

นายกรัฐมนตรี

Mr.Antoni  Martí

ประชากร

76,965 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Mrs.Maria Ubach Font

ภาษาราชการ

คาตาลัน

วันชาติ

8 กันยายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 92 (โรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

28 เมษายน 2543 (ค.ศ. 2000)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

3.01 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

39,146.5 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

พลังงานน้ำ ไม้ แร่เหล็ก ตะกั่ว

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว ปศุสัตว์ (วัว) ป่าไม้ ธนาคาร ยาสูบ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเสียง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สเปน ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สเปน ฝรั่งเศส

สถิติที่สำคัญไทย-ราชรัฐอันดอร์รา

มูลค่าการค้า

.24 ล้าน USD ไทยส่งออก .1 ล้าน USD นำเข้า .14 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -.04 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน  สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง สิ่งพิมพ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล
 

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากราชรัฐอันดอร์ราเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 269 คน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชรัฐอันดอร์ราประมาณ 1 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในราชรัฐอันดอร์รา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชรัฐอันดอร์รา

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มีเขตอาณาครอบคลุมอันดอร์รา)

หน่วยงานของราชรัฐอันดอร์ราในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562