กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
     
       
วันเดือนปีเกิด                     23 ธันวาคม พ.ศ. 2494  
       
ชื่อคู่สมรส                นางอุมาพร ฟูตระกูล  
       

การศึกษา

     
2515
  ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
2517
  ปริญญาโท สาขาวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเวอจิเนีย สหรัฐอเมริกา  
2546
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย  
       
ตำแหน่งปัจจุบัน   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
       
ประวัติการทำงาน      
2517
  รับราชการ ตำแหน่งเลขานุการตรี กองเอเชียใต้และตะวันตก กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ  
2520
 
เลขานุการโท กองยุโรป กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
 
2521
  เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์  
2525
  เลขานุการเอก กองนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ
 
2527
  เลขานุการเอก คณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก
 
2529
  ที่ปรึกษา (เศรษฐกิจ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  
2530
  ผู้อำนวยการกองอเมริกา กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ  
2532
  รองอธิบดี กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ  
2533
  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ  
2534
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา  
2537
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา  
2540
  เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ
 
 
  อธิบดี กรมเอเชียตะวันออก  
2543
  เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา               
 
2545
  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
2547
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 
  ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และ  
 
  ผู้แทนไทยใน Governing Board ของศูนย์พัฒนา องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  
2549
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
เมษายน 2550
  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
    กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
2552
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
2557
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  
2558
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ  
15 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
 
     
เครื่องราชอิสริยาภรณ์      
2555
  The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun (ประเทศญี่ปุ่น)  
2546
  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  
2542
  เหรียญจักรพรรดิมาลา  
2541
  มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)  
2538
  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  
2535
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  
2534
  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  
2529
  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  
2525
  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  
2523
  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  

 

 
---------------------------------